سالید ورکس
  مدلی از یک انبردست
مدلی از یک گیره رومیزی
مدلی از یک فندک