لیست اختراعات

ترمز متناوب

ترمز متناوبخلاصه متن

مدل مفهمومی و سه بعدی از آرش صباحی(1386) درباره ترمزی با اتلاف انرژی به جانبین که باعث توقف سریعتر می گردد
موتور با پیستون دو جهته

موتور با پیستون دو جهتهخلاصه متن

مدل مفهمومی و سه بعدی از علی اکبر قلی زاده(1384) درباره موتوری با پیستون دو جهته که باعث افزایش راندمان می گردد.